Skip to content

۶ عنصر حیاتی یک کمپین پرورش سرنخ تجاری

در این مقاله با شش عنصر حیاتی برای پرورش سرنخ تجاری در کمپین پرورش سرنخ تجاری آشنا خواهیم شد:

۱. مناسب باشید.

اگر محتوای شما مرتبط نباشد، سرنخ های شما احساس نامناسبی پیدا خواهند کرد یا به طور احساسی توجه خود را متوقف می سازند.

۲. تبلیغاتی نباشید.

خریداران مراحل اولیه، صحبت در مورد محصول یا پیشنهادهای فروش را نمی خواهند. آنها می خواهند یاد گرفته و سرگرم شوند. اینکه خودتان را در یک کمپین پرورش سرنخ تبلیغ کنید، مثل این است که سر قرار بروید و کل وقت درباره خودتان حرف بزنید، بدون شک کارتان به قرار دوم نمی کشد.

۳. اجازه و انتظارات شفاف را تثبیت کنید.

بخش بزرگی از بازاریابی ایمیل این است که مجموعه ای از انتظارات را تنظیم و به طور مداوم برآورده کنید. پرورش سرنخ تفاوتی ندارد.

۴. برای موبایل بهینه سازی کنید.

48٪ از ایمیل ها در حال حاضر در تلفن همراه باز می شود، و این تعداد در حال رشد است. بسیاری از (اگر اکثریت نباشد) ایمیل های شما بر روی یک دستگاه تلفن همراه دیده می شوند.

۵. مکالمات را هدف قرار ندهید.

هدف شما از کمپین پرورش سرنخ تجاری این است که در تماس باشید و در طول زمان یک رابطه ایجاد کنید. ایمیل های پرورشی خود را گاه به گاه بفرستید. پس از همه اینها، سرنخ شما احتمالا آن را روی یک دستگاه موبایل یا در زمان انتظار کافه می خواند.

۶. معیارهای متداول را فراموش کنید.

شما نمی توانید اثربخشی پرورش را بر اساس نرخ های کلیک و باز کردن، اندازه گیری کنید، به ویژه اگر چیزی برای کلیک وجود نداشته باشد.ت نها راه واقعی برای سنجش پرورش، بیرون کشیدن یک گروه پرورش نیافته و اندازه گیری تفاوت های بین این جمعیت ها در طول زمان است.