Skip to content

چرا تولید سرنخ تجاری مهم است؟

تولید سرنخ تجاری بسیار مهم است. اگر می توانید سرنخ های با کیفیت برای فروش ایجاد کنید، شغل خود را آسانتر می کنید و سرنخ هایی بیشتر و سریعتر تبدیل به درآمد خواهند شد.

فقط به این دلیل که کسی یک مقاله را از سایت شما دانلود کرده به این معنی نیست که او می خواهد با کارشناس فروش شما صحبت کند. تیم های فروش شما نباید زمان خود را در تماس با فهرستی از سرنخ های غیرواجد شرایط، تلف کنند. به عبارت ساده، تماس سرد در دنیای امروزه فراوانی اطلاعات کارایی ندارد. شما می خواهید تیم فروش شما، معاملات را به سرانجام برساند و زمان را صرف فروش مثبت نماید و وقت خود را صرف تماس با فهرستی از سرنخ های نامناسب نکند.

تولید سرنخ تجاری می تواند به تیم های فروش شما کمک کند تا زمان فروش بیشتری داشته و زمان کمتری را صرف وظایف اداری و جستجو کنند، زیرا شما به آنها سرنخ های واجدشرایط و یا در اصطلاح سرنخ گرم ارائه می کنید. طبق بررسی های انجام شده، شرکت ها با شیوه های نوآورانه تولید سرنخ تجاری، می توانند به فروش بهتر و رشد درآمد بیشتر دست یابند.

شرکت های بالغ در مقایسه با صنعت خود به میزان 133٪ بیشتر نسبت به شرکت های متوسط و 174٪ بیشتر از شرکت های با حداقل بلوغ به درآمد دست یافته اند. علاوه بر این، کارشناسان فروش در شرکت های بالغ 73٪ از زمان خود راصرف فروش می کنند(به جای وظایف اداری، آموزش، و غیره). در شرکت های بدون استراتژی های تولید سرنخ تجاری بالغ، نماینده های فروش تنها 57 درصد از زمان خود را صرف فروش می کنند.

اگر شما می توانید سرنخ های بیشتری برای تیم فروش خود ایجاد کنید، نه تنها به رشد شرکت خود کمک می کنید، بلکه همچنین به اعتبار بازاریابی نیز کمک خواهید نمود. شما دیگر به عنوان یک مرکز هزینه دیده نمی شوید، بلکه به عنوان یک بخش قابل قبول از تیم درآمد لحاظ می شوید.