Skip to content

قیف فروش و بازاریابی

استراتژی تولید سرنخ تجاری


هنگامی که شما در استراتژی تولید سرنخ تجاری سرمایه گذاری کرده اید، می خواهید بهترین استفاده را از هر سرنخ داشته باشید. بسیاری از شرکت ها در ایجاد سرنخ های بالای قیف (TOFU) بسیار عالی عمل می کنند، اما اکثر سرنخ های جدید هنوز آماده خرید نیستند. این جایی است که یک استراتژی میانه قیف(MOFU) وارد بازی می شود.

خریدار جدید را، در سن خودآموزی و وفور اطلاعات به یاد آوردید؟ همانند سرنخ های بالای قیف TOFU، اکثر سرنخ های میانه قیف MOFU هنوز هم آماده نیستند که با کارشناس فروش شما ارتباط برقرار کنند، اما آنها در نهایت آماده خواهند شد.

ساخت یک رابطه و تبدیل شدن به یک منبع مطمئن از اطلاعات مربوطه، به خود شما بستگی دارد. با استفاده از تکنیک های پرورش و ارزیابی سرنخ، می توانید کاری کنید که تلاش های تولید سرنخ تجاری شما ارزش سرمایه گذاری داشته باشد.

بازاریابان بسیاری فکر می کنند که وقتی یک سرنخ به مشتری تبدیل شد، دیگر کارشان تمام شده است، اما برخی از تکنیک های مشابه تشریح یافته در این بخش می تواند با فروش متقابل و فروش بیش از حد، برای بازاریابی مجدد مشتریان فعلی مورد استفاده قرار گیرد.

TOFU بالای قیف

فرد در این فاز خرید در ابتدای قیف فروش و بازاریابی شما است و از محصول یا سرویس شما آگاه است، اما آماده خرید نیست. به افراد این مرحله باید در درجه اول مواد آموزشی ارائه شود.

MOFU میانه قیف

این مرحله خرید در وسط قیف فروش و بازاریابی شما اتفاق می افتد. شخصی به اینجا می رسد که رفتار خرید از خود نشان دهد، با محتوای شما مشغول شده و احتمالا یک سرنخ فروش باشد. موارد عرضه ی شما برای میانه قیف همچنان آموزشی است اما با سرویس محصول یا خدمت شما مرتبط تر است.

BOFU پایین قیف

این مرحله خرید در پایین قیف شما رخ می دهد و نشان می دهد که سرنخ شما نزدیک به تبدیل شدن به یک مشتری است. پیشنهادات شما برای سرنخ های پایین قیف برایمحصولات یا خدمات شما بسیار مفید است.

بالای قیف TOFU

آشنایی
ما اسامی را به مرحله بعدی منتقل نمی کنیم تا زمانی که تعامل معنی دار با ما داشته باشند. این افراد می دانند که در سیستم ما هستند و از ما انتظار دارند که در طول زمان به آنها ایمیل زده و با آنها ارتباط برقرار کنیم.

آگاهی
آگاهی به این معنی است که نام فردی به طور رسمی وارد پایگاه داده ما شده است. اما اسامی فقط اسامی هستند، سرنخ نیستند. نام ها هنوز با شرکت ما در ارتباط نیستند، فقط به این دلیل که کارت ویزیت خود را در یک ظرف قرار داده اند، آنها را تبدیل به سرنخ های واقعی در نظر نمی گیریم.

میانه قیف MOFU

شناخت
هنگامی که فردی تعامل می کند، ما از نمره دهی سرنخ خود استفاده می کنیم تا متوجه شویم که آیا آنها یک خریدار بالقوه واجد شرایط هستند یا نه؟ به این معنی که آنها متناسب با معیارهای جمعیت شناختی و رفتاری ما باشند.

مشتری احتمالی
این مرحله جایی است که یک هدف در واقع یک سرنخ تجاری است. وقتی نمره دهی ما نشان دهد که الان زمان رسیدن است، با آنها ارتباط برقرار می کنیم. هنگامی که یک کارشناس با آنها صحبت می کند، آنها را تبدیل به سرنخ فروش رسمی می کنیم. و اگر هنوز آماده خرید نباشند، می توانیم آنها را دوباره برای پرورش به مرحله شناخت برگردانیم.

سرنخ فروش
اگر سرنخ ها به خریداران واجد شرایط تبدیل شوند، کارشناس فروش حساب مشتری را برای آنها ایجاد می کند. کارشناس فروش، بسته به فرآیند شرکت فرصت دارد که سرنخ فروش را به یک فرصت تبدیل کند و یک تعامل فروش داشته باشد یا آن سرنخ را برای پرورش به بازاریابی برگرداند

پایین قیف BOFU

فرصت
تنها کارشناس فروش می تواند فرصت ها را ایجاد کند .سرنخ ها در این مرحله، فروش پذیرفته شده، هستند و به طور فعال توسط توسط فروش کار می شوند. در حقیقت، فرصت ها، نحوه تلاش بخش بازاریابی و فروش است. همواره باید تعداد فرصت ها را بررسی کنیم تا اطمینان حاصل شود که فرصت های کافی در هر دوره ایجاد می شود.

مشتری
در نهایت ما مرحله مشتری را داریم! نقطه ای که عملیات بازاریابی و فروش ما به نتیجه رسیده است.