Skip to content

خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

ارتباط صحیح در شبکه های اجتماعی

برندی باشید که همیشه می داند چه باید بگوید و چه زمانی آن را بگوید.

تیم رسانه های اجتماعی ما با شما کار می کند تا صدای واقعی برند خود را پیدا کنید، صدایی که با مخاطبان مورد نظرتان رونق می گیرد.

ما با صحبت با مخاطبان شما موجب ایجاد تعاملات خواهیم شداستراتژیست مناسب رسانه های اجتماعی به تیم شما می پیوندد، حضور آنلاین شما را بهبود می بخشد و به مکالمات مربوطه کمک می کند.

کانال های صحیح در شبکه های اجتماعی

با تجربه گسترده ای که نتایج را بر روی هر پلتفرم تولید می کند، استراتژیست اجتماعی شما تعیین می کنند که چگونه برند خود را برای رسیدن به بزرگترین دستاورد اجتماعی هدایت کنید.

ما به شما اطمینان می دهیم که صدای آنلاین شما بر پایه نام تجاری شما است، در حالی که سبک خاص و نوع هر پلت فرم را دنبال می کند.

خدمات مشاوره

پیگیری های اجتماعی و خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی

گوش دادن به مخاطبان شما برای پی بردن به آنچه که آنها می خواهند بشنوند.

استراتژیست شما مشخص می کنند که مردم در مورد صنعت شما، محصولات یا برند شما در کانال های اجتماعی چه می گویند. ما شما را در جریان تمام روند هایی که باید برای تطبیق و سازگاری خود به درستی و با توجه با آنچه که قبلا گفته ایم، قرار خواهیم داد. ما همچنین ضعف ها و شکاف های مکالمه ای را مشخص خواهیم کرد.

با توجه به موارد فوق، راهکارهای بازاریابی نیلا کمپین هایی را با محتوا و استراتژی که برای مخاطبان شما معتبر محسوب می شوند، اجرا می کند. حشو و صحبت های زائد نمی کنیم. ما گفتگو خلق می کنیم.

استراتژی رسانه های اجتماعی

اجتماعی فراتر از محتوای ارسال شده و اضافه کردن آیکون های دنباله در وب سایت شما می رودبرای هر تعداد کانالی که شما انتخاب می کنید، ما هر کدام را با یک استراتژی مناسب و تنظیم شده با توجه به طبیعت آن پلتفرم و نحوه استفاده مخاطبین شما از آنها مدیریت میکنیم.

با تلاشهای تعاملاتی کاربر، فالوور ها، روابط تأثیرگذار و محتوای قابل اندازه گیری، ما راهکارهای جامع و کارآمد اجتماعی را برای کسب و کار ایجاد می کنیمما به طور مداوم نتایج را در جهت پیشبرد اهداف کنترل می کنیماین تنظیمات و تطبیقات پیشگیرانه و به موقع به شما – و مخاطبان شما – اطمینان می دهد تا از شنیده شدن عقب نمانند.

سوشال مدیا

خدمات تکمیلی

علاوه بر استراتژی های ثابت و مداومی که در طول زمان تکامل یافته است، راهکارهای بازاریابی نیلا  تعدادی خدمات تکمیلی ارائه می دهد تا حضور رسانه های اجتماعی شما را افزایش دهد.

ما پست های اجتماعی اضافه ای را برای تکمیل استراتژی شما تهیه می کنیم، رویدادهای را بطور زنده توییت کرده و به طور مرتب فالوورهای شما را در توییتر افزایش می دهیماستراتژیست های اجتماعی ما مسابقات اجتماعی برای جذب فالوورها و پیگیری نسل سربی ایجاد و مدیریت می کنند.

ما کمپین های شما را با مدیریت تبلیغاتی رسانه ای اجتماعی و خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی و خبرنامه های تبلیغاتی تقویت می کنیم.

یکپارچگی و خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی

نام تجاری (برندشما در یک جامعه اجتماعی فعال وجود داردبا بررسی وب سایت ها و تجزیه و تحلیل رقبا، موقعیت نام تجاری شما در آن جامعه را محاسبه می کنیم.

برای رساتر کردن صدای خود را در برابر رقبا، ما شما را به تاثیر گذارنده ها و نفوذگرهای کلان و خرد در بازارتان متصل می کنیمنفوذگران، پایگاه مخاطبان شما را توسعه و افزایش می دهند، آگاهی از نام تجاری شما را افزایش می دهند و به جذب سرعت می بخشند.

استراتژیست شما بر پروفایلتان نظارت دارد تا حضور چند کاناله شما بصورت مستمر و جذاب باقی بمانداین به معنای دسترسی بیشتر و ارتباط پیوسته برای نام تجاری (برند)  شما است.

خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی

کمپین های تکامل یافته

رسانه های اجتماعی انعطاف پذیر هستنداستراتژی شما نیز باید انعطاف پذیر باشندما به طور مرتب در راستای روزرسانی ها و روند ها آگاهانه قدم بر می داریم، بنابراین می توانیم تطابق استراتژی شما را با انتظارات مخاطبانتان حفظ کنیم.

تیم رسانه های اجتماعی ما در آزمایش رویکردهای جدید و اصلاح محتوای خود برای تعامل با مخاطبان شما مشارکت می کنداجازه ندهید تغییرات سریع در رسانه های اجتماعی شما را در گرد و غبار قرار دهدشما را به حاشیه و فراموشی ببرد). هنگامی که با راهکارهای بازاریابی نیلا  و خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی کار می کنید، استراتژی و اهداف شما به صورت ارگانیک تکامل می یابندمکالمه هرگز متوقف نمی شود.

رسانه اجتماعی شما، مشاوره ی ما

خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی راهکارهای بازاریابی نیلا، امکان حضور رسانه های اجتماعی مرتبط، جذاب و مبتنی بر نتایج را فراهم می سازند.

ما با شما مشورت میکنیم تا اهداف و مقاصد شما را کاملا درک کنیم – سپس یک استراتژی برای تقویت از آنها ایجاد می نماییماین امر شامل تحقیقات گسترده ای برای توسعه کلیدی ترین استراتژی، برجسته سازی کانال هایی که مخاطبان شما بیشترین احتمال حضور در آن را دارند و راه حل های شخصی اختصاصی می شود.

ما معیارهایی را که استراتژی اجتماعی شما را شکل می دهند، پیگیری، اندازه گیری و گزارش می دهیماگر منجر به فایده ای شود، آن را می بینیداگر نشود، ما آن را رفع می کنیم.

راهکارهای بازاریابی نیلا راه حل هایی را برای شما فراهم می کند که برند شما برای حضور آنلاین خود به آن نیاز دارد.

خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی
 

حضور رسانه های اجتماعی شما، گسترش محوری هویت نام تجاری شماستدر حالی که شما نام تجاری خود را در داخل و خارج می دانید، ما می دانیم که چگونه، کجا و چه زمانی داستان شما را برای به دست آوردن نتایج ملموس به اشتراک بگذاریمبا کمک کارشناسان رسانه های اجتماعی ما، صدای شما رسا و روشن است.

استراتژیست اختصاص داده شده شما و خدمات مشاوره شبکه های اجتماعی یک استاد خبره رسانه های اجتماعی است که به برند شما کمک می کند تا جای خود را در دنیای اجتماعی پیدا کندپیش از آنکه بدانید، در حال پیشبرد گفتگو ها خواهید بود.

میکروفون در دستان شماست.